Po světle dne nastupuje Noc kostelů

Během první červnové páteční noci (2. 6. 2023) můžete po celé České republice zavítat do církevních objektů, které se zúčastní Noci kostelů a v Olomouci tomu nebude jinak. Nepůjde však jen o klasické kostely a kaple, ale i běžně nepřístupné modlitebny či bývalé církevní stavby, přičemž si organizátoři připravili bohaté programy. Díky akci celá večerní Olomouc ožije a budete moci nasát kouzelně tajemnou noční atmosféru osvícených svatých míst.

Foto: https://www.nockostelu.cz/aktuality/969#group=aktualita&photo=o1

Historické okénko

První oficiální „Lange Nacht der Kirchen“ se uskutečnila v roce 2005 ve Vídni, avšak své kořeny začala zapouštět již roku 2001, když se v mnoha německých městech (Hannover, Hamburg atd.) konaly „Lange Kirchennächte“. Do České republiky se událost Noci kostelů dostala v roce 2009, kdy se do ní zapojilo na tři desítky kostelů na území brněnské a plzeňské diecéze. Následující rok se již odehrávala v celé České republice a letos se koná její 15. ročník. Noc kostelů nechává návštěvníkům nahlédnout do kostelů, kaplí a křesťanských modliteben, objektů mnohdy nepřístupných veřejnosti, které své brány otevírají pouze jednou do roka. Má nenuceně seznamovat s křesťanskými tezemi a poukázat na společenskou, kulturní a uměleckou hodnotu daných staveb prostřednictvím různorodých programů. Stává se prostorem setkávání a ukazuje nám církevní prostory v netradičním světle.

Motto a jubilea 15. ročníku

Po světle dne totiž nastupuje NOC, kdežto žádné zlo nepřemůže moudrost.

Toť letošní motto 15. ročníku Noci kostelů v České republice. “Obecně se předpokládá, že člověk ve dne pracuje, tvoří a studuje, zatímco v noci odpočívá, spí a nabírá sílu. Rytmus světa nám tento přirozený předpoklad často rozhazuje, jelikož kvůli velké pracovní zátěži někdy pracujeme i v noci. To pak přináší zvýšenou únavu během dne a celý náš svět se jakoby zahalí do šedi. Aby pro nás svět nebyl šedý a nepříjemný, navraťme se k obecnému předpokladu: ve dne práce a v noci spánek. Vhodným nástrojem je naučit se večer uzavřít den. Znamená to podívat se na to, co se událo a jak jsme naplnili výzvy, které přišly. Je třeba i vyjádřit lítost nad tím, co se nepovedlo a co se zanedbalo.” Tak zní zkrácená slova Pavla Šenkyříka – biskupského vikáře pro pastoraci a vzdělávání.

Na letošní ročník také spadají mnohá výročí významných osobností. Patří mezi ně 150 let od narození sv. Terezie z Lisieux, 150 let od narození moravského malíře Janö Köhlera, 300 let od úmrtí Jana Blažeje Santini-Aichla, 400 let od dokončení díla Labyrint světa a ráj srdce od Jana Amose Komenského a 600 let od narození Mikuláše Koperníka. Důležitá výročí týkající se Olomouckého kraje jsou pak 400 let od prohlášení sv. Pavlíny patronkou města Olomouce a 500 let od narození Jana Blahoslava, biskupa jednoty bratrské a překladatele Nového zákona Bible kralické.

Noc kostelů v číslech

Letos se do akce zapojilo 1 768 objektů na území  naší republiky a konkrétně v Olomouci pak 33 kostelů, kaplí, modliteben a dalších církevních staveb.

Pro jednodušší přehled si letos organizátoři připravili aplikaci, kde najdete aktuální informace o zapojených kostelech a jejich programech. Kromě základních funkcí si budete moci uložit jednotlivé modlitebny mezi oblíbené a vytvořit si tak vlastní přehledný program. Aplikace je standardně na Google Play i Apple App Store.

Foto: https://www.nockostelu.cz/aktuality/982#group=aktualita&photo=o1

Kostel sv. Petra a Pavla

Naším prvním tipem na návštěvu je bývalý kostel sv. Petra a Pavla na Předhradí, který byl nejstarším olomouckým kostelem zmiňovaným v písemných pramenech v souvislosti s obnovením moravského biskupství v roce 1063. Kostel již nestojí, ale jeho základy se nám dochovaly na nádvoří Filozofické fakulty UP Křížkovského 10, kde bude pro návštěvníky připraven program. Prostor bude volně přístupný v čase 18:00–22:00 a budou zde umístěny panely s informacemi o kostele, archeologickém průzkumu, nálezech i dobových vyobrazeních. V čase od 19:00 do 20:00 budou na místě přítomni členové spolku Studium Artium, proběhnou tři komentované prohlídky (19:00, 19:20 a 19:40) a pro malé i velké bude připraven animační program formou scavenger hunt Hledání pokladu sv. Petra a Pavla s drobnou sladkou odměnou. K dispozici budou i omalovánky sv. Pavlíny od Ticho762 z letošního vizuálu města.

Kostel sv. Petra a Pavla se po přenesení biskupského stolce v roce 1141 stal farním kostelem. Stával na Petrském návrší v jižní části Předhradí až do roku 1792, kdy byl zbořen. Jednalo se o pozdně gotickou podélnou orientovanou stavbu s opěrnými pilíři a polygonálně uzavřeným presbytářem. Při západním průčelí byla situována starší hranolová věž čtvercového půdorysu, další věž byla přistavěna v 17. století na severní straně.

Základy kostela sv. Petra a Pavla na Předhradí byly několikrát odkryty např. při výstavbě budovy školy Elisabethina v letech 1901–2 nebo v roce 1948, kdy proběhl první profesionální archeologický výzkum v Olomouci. Nejnověji byly základy odkryty při rekonstrukci děkanátu FF UP v letech 2015–2017. Kostel je připomenut vyznačením jeho půdorysu v dlažbě nádvoří děkanátu FF UP na Křížkovského 10. Prohlédněte si 3D model kostela sv. Petra a Pavla vytvořený rtm. Bc. Petrem Hofmanem – tvůrcem projektu Bastionka Olomouc – na základě půdorysů a modelů odborných pracovníků NPÚ a architektů.

Kaple Sodality Panny Marie, královny andělů

Jedinečná příležitost se naskytne právě během letošního 15. ročníku Noci kostelů, jelikož se poprvé zpřístupní kaple v budově Státního archivu Armády České republiky. Prostor bude otevřen v čase 16:00–20:00 a vstup bude omezen po skupinách.

Foto: https://www.facebook.com/photo?fbid=575684398007712&set=pcb.575684418007710

K vidění bude prostor kaple, představení oltářního mementa, velký dřevěný model a počítačová vizualizace bývalého zbořeného jezuitského kostela, který zde stál a na začátku 17. století připadnul jednotě bratrské. Kaple tzv. Sodality Panny Marie, královny andělů nebyla nijak stavebně zničena či měněna, takže dispozičně  a po architektonické stránce se dochovala ve své celistvosti. Celá budova vojenského archivu bývala jezuitskými kolejemi postavenými na začátku 18. století, přičemž autorem projektu byl inženýr Göckel. Současný vchod je původně vchod kočárový. Původní vchod do kolejí s velkým barokním portálem byl na druhé straně, kousek od vchodu PM Sněžné. Do budovy se vcházelo po dvojitém barokním schodišti. Napravo od vstupní haly byla právě kaple, nalevo pak místnost vrátného a kousek dál pod schody se nacházela lékárna. Kněžiště je odděleno dvěma masivními barokními sloupy s velkým pravidelným portálem a dvěma bočními. Mariánský oltář směřoval na jih a stál mezi dvěma venkovními okny.

Foto: https://www.facebook.com/BastionkaOlomouc/photos/pb.100066984703128.-2207520000./669901834809538/?type=3

Kaple sloužila tzv. Sodalitě, tedy družební skupině studentů kolem kultu Panny Marie. Název byl Sodalita PM, královna andělská – též nesprávně nazývaná PM Andělská. Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 odchází jezuité z města, budova sloužila ještě chvíli univerzitě, ale následně byla přetvořena v armádní objekt, kterým je dodnes.

Foto: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=542521421324010&set=pb.100066984703128.-2207520000.&type=3

Kaple Božího Těla v bývalém jezuitském konviktu

Spolek Studium Artium již tradičně otevře kapli Božího Těla v Uměleckém centru UP od 18:00 do 22:00. Komentované prohlídky s průvodci z řad spolku budou probíhat v časech 18:00, 18:20, 18:40, 20:00, 21:00, 21:20 a 21:40. Po celou dobu do 21:30 můžete do atria zavést také Vaši drobotinu na animační program zaměřený na baroko, kapli a sv. Pavlínu. K dispozici budou i omalovánky sv. Pavlíny od Ticho762 z letošního vizuálu města. V 19:30 se můžete těšit na první koncert tematicky zaměřený v podání barokního seskupení Baroquees a ve 20:30 zahraje pro změnu Josef Bartoň na violoncello své autorské skladby a doprovázet jej zpěvem bude Beáta Vymlátilová.


Stavbu kaple Božího Těla realizoval olomoucký stavitel Jan Jakub Kniebandl (asi 1670–1730). Půdorys kaple – podélný ovál je zřejmým eucharistickým odkazem na tvar hostie, Těla Páně. Sochařské práce jsou dílem Filipa Sattlera (1695–1738). Jedná se o andělské postavy bočních oltářů a sochy tvořící součást hlavního oltáře, tři kardinální křesťanské ctnosti – Víru, Naději a Lásku, doprovázené postavami andílků (1728). Malířskou výzdobu realizoval v letech 1727–1729 Jan Kryštof Handke. Klenbu kaple pokryl alegorickou nástropní malbou ztvárňující Legendu o vítězství Jaroslava ze Šternberka nad Tataryv bitvě u Olomouce v roce 1241, spolu s eucharistickým oltářním obrazem Večeře v Emauzích. Patrně pracoval podle předem stanoveného scénáře jezuitů, který měl zdůraznit tajemství proměňování hostie v Tělo Kristovo a vítězství katolické Církve nad pohany.

Znovuotevřený Červený kostel

Jedna z dalších příležitostí, kdy se podívat do nově otevřeného Červeného kostela po Muzejní noci, přichází právě na Noc kostelů. Dveře objektu budou otevřeny od 17:00 do 23:00. V 17:00 proběhne slavnostní zahájení za účasti zástupců církve a hudební vystoupení Konzervatoře evangelické akademie. Od 18:00 budou následovat prohlídky kostela včetně nového foyer a tří výstav.

Červený kostel po rekonstrukci plní funkci moderního kulturně-vzdělávacího centra Vědecké knihovny v Olomouci, která je druhou nejstarší a rozsahem svého fondu třetí největší knihovnou v České republice. 

Základní kámen kostela, určeného pro olomoucké německé evangelíky, byl položen v roce 1901 a stavba byla dokončena o rok později. Projekt vypracoval v roce 1898 stavitel Franz Böhm a následně jej upravil a zjednodušil architekt Max Löw z Brunšviku, který vytvořil typickou novogotickou stavbu v charakteru německé cihlové gotiky. Dominantou je 55 metrů vysoká hranolová věž s hodinami a jehlancovou střechou s makovicí a křížem. Původní interiér kostela se kromě kazatelny nezachoval.

Kostel sloužil svému účelu do roku 1961, kdy byl předán pod správu Univerzitní (dnes Vědecké) knihovny jako „dočasný“ sklad knižního fondu. Pro ukládání fondů bylo využito celé přízemí včetně sakristie a kněžiště, regály se svazky byl zaplněn i prostor chóru a kapacitu zvyšovala ještě dvě patra vestavěné ocelové konstrukce. Celkem zde bylo uloženo okolo 310 000 svazků. Provizorium nakonec trvalo až do roku 2019, kdy byl zprovozněn nový depozitář VKOL v Olomouci-Hejčíně.

V roce 2017 byla zpracována studie na přestavbu kostela, kterou připravil atelier-r pod vedením architekta Miroslava Pospíšila. Kostel pojal jako kulturní sál s širokým využitím pro VKOL a přidal k němu také moderní přístavbu, která slouží jako provozní prostor spojujícím sál s budovou ředitelství. Rekonstrukce objektu spolu se stavbou foyer začala na podzim v roce 2020, trvala tak více jak 2,5 roku. Nové umělecké prvky pro kostel vytvořil sochař Jan Dostál. Nová přístavba kostela je koncipována jako recepce a současně je zázemím pro pořádání akcí VKOL. Součástí foyer je zhruba osm metrů vysoká stěna vyplněná téměř deseti tisíci knihami, které darovala veřejnost.

Kaple Milosrdných sester sv. Kříže v Arcibiskupském paláci

Další z výjimečně otevřených prostor bude i tato kaple řádových sester a to od 18:00 do 22:00, kdy se budou konat prohlídky kaple v 1. a 2. patře trvající přibližně 30 minut. Prohlídky kaple ve 2. patře pak budou probíhat ještě od 22:00 do 23:00. Zároveň bude možné se podívat na výstavu Arcibiskup Matocha – Přísně tajné. 

Foto: https://www.ok-tourism.cz/cil/arcibiskupsky-palac/

U příležitosti 150. výročí narození malíře Jano Köhlera bude mimořádně po 10 letech zpřístupněna kaple, kterou Jano Köhler vyzdobil na objednávku arcibiskupa Leopolda Prečana freskami s námětem Českého nebe. Kaple, která je veřejnosti běžně nepřístupná, se nachází v prvním patře Arcibiskupského paláce a je využívána řeholnicemi Kongregace Milosrdných sester sv. Kříže, které se starají o chod rezidence. Kapli nechal zřídit arcibiskup Bedřich Fürstenberg (ve službě 1853–1892) pro svou nemocnou matku, jenž měla potíže s chůzí.

Foto: https://www.nockostelu.cz/kostel/9159/#group=kostel&photo=f.IdFile

Foto: archiv autorky, pokud není psáno u obrázku jinak

Zdroje:

Přivádíš tmu, noc se už snáší aneb Noc kostelů 2021 – Studium Artium Magazin

Olomoucká Noc kostelů a její krásy – Studium Artium Magazin

Za dne jim byla záštitou, noc prozářila hvězdami aneb olomoucká Noc kostelů 2017 – Studium Artium Magazin

https://www.nockostelu.cz/kostel/7993/

https://www.npu.cz/cs/uop-olomouc/pro-media/70640-3d-model-kostela-sv-petra-v-olomouci

https://www.nockostelu.cz/kostel/9181/

https://www.vkol.cz/cervenykostel/historie-a-soucasnost

https://www.nockostelu.cz/kostel/9130/

https://www.nockostelu.cz/kostel/4785/

https://www.nockostelu.cz/kostel/9159/

https://www.nockostelu.cz/aktuality/969